nl | fr
 

ATTEST VOOR MILIEUVERGUNNING OF OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvraag attesten voor indiening milieuvergunning of omgevingsvergunning

Het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2002, gewijzigd op 2 februari 2007, bepaalt in artikel 2bis dat in de volgende gevallen geen milieuvergunning voor de uitbating of indienststelling van een tankstation door de bevoegde gewestelijke overheid mag afgeleverd worden: Daarom moet voor elke aanvraag van een milieuvergunning of omgevingsvergunning voor de uitbating van een tankstation een attest van BOFAS worden aangevraagd en toegevoegd (attest voor Vlaanderen/Wallonië/Brussel). Bij deze aanvraag dient tevens de meest recente kadastrale legger en plan meegestuurd te worden betreffende de percelen waarop de attestaanvraag van toepassing is.

Dit attest is echter niet vereist als de aanvraag betrekking heeft op een uitbreiding, een toevoeging of een wijziging van een bestaande uitbatingsvergunning voor een tankstation. Het attest preciseert of er voor het terrein een ontvankelijke aanvraag tot tussenkomst is ingediend, en voor welke periode de 15 jaar lopen.

Voor tankstations die gesloten werden vóór 1 januari 1993, zal in de meeste gevallen de termijn van 15 jaar al verstreken zijn bij de aanvraag van een nieuwe milieuvergunning of omgevingsvergunning. Daarom bepaalt het Samenwerkingsakkoord expliciet dat de termijn van 15 jaar nooit kan verstrijken tot door de bevoegde gewestelijke overheid hierover een document wordt afgeleverd, na een niet-bindend advies van BOFAS. Dit document zal vermelden of de uitbating van het tankstation de nog uit te voeren of al lopende bodemsanering niet hindert.

Als het tankstation werd gesloten na 31 december 1992, en de termijn van 15 jaar is al verstreken maar de saneringswerken zijn nog niet uitgevoerd, dan moet u in elk geval BOFAS contacteren. Houd er rekening mee dat elke aanvrager of eigenaar zich ertoe verbonden heeft om geen werken uit te voeren of te laten uitvoeren op terreinen die het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot sluiting, al dan niet bij wijze van overgangsmaatregel, indien deze werken de sanering zouden kunnen hinderen. U hebt er dus alle belang bij om ons hierover voorafgaandelijk te contacteren.