nl | fr
 

VERKLARENDE WOORDENLIJST
IBC: De Interregionale Bodemsaneringscommissie is de commissie die de activiteiten van de vzw superviseert. In deze commissie zetelen twee vertegenwoordigers uit elk gewest en een waarnemer van de federale overheid.

Samenwerkingsakkoord: Het eerste Samenwerkingsakkoord werd gepubliceerd op 26 maart 2004. Daarin werden de specifieke spelregels over de werking van BOFAS vastgelegd. Het tweede Samenwerkingsakkoord werd gepubliceerd op 20 september 2007. Het stipuleerde een verbreding van de voorwaarden en een verlenging van de indieningsperiode tot en met 20 maart 2008.

Voorzetting van het tankstation: Het type ‘Voorzetting van het tankstation’ houdt in dat de aanvrager zijn activiteiten voortzet. In dat geval komt BOFAS (gedeeltelijk) tussen in de bodemsaneringskosten waarbij de financiële tussenkomst beperkt is tot 62.000 EUR. De bodemsanering wordt door de aanvrager uitgevoerd en BOFAS heeft hier enkel een adviserende en controlerende functie.

Sluiting van het tankstation: Het type ‘Sluiting van het tankstation’ houdt in dat de aanvrager zijn activiteiten stopzet. Bij sluiting zonder uitgevoerde of opgestarte sanering komt BOFAS volledig tussen in de financiering en uitvoering van de bodemsanering.

Voortzetting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel: Het type ‘Voortzetting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel’ houdt in dat de aanvrager zijn activiteiten voortzet en reeds gestart is met saneren voordat hij een dossier indiende bij BOFAS. In dat geval komt BOFAS (gedeeltelijk) tussen in de bodemsaneringskosten waarbij de financiële tussenkomst beperkt is tot 62.000 EUR.

Sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel: Het type ‘Sluiting van het tankstation volgens de overgangsmaatregel’ houdt in dat de aanvrager zijn activiteiten stopzet en reeds gestart is met saneren voordat hij een dossier indiende bij BOFAS. In dat geval komt BOFAS volledig tussen in de terugbetaling van de saneringswerken.

Beschrijvend bodemonderzoek (BBO): Het beschrijvend bodemonderzoek doet géén uitspraak over het volledige kadastrale perceel. Het neemt alleen de verontreiniging onder de loep die het oriënterend bodemonderzoek aan het licht bracht. Het beschrijvend bodemonderzoek stelt de ernst van de bodemverontreiniging vast.

Oriënterend bodemonderzoek (OBO): Het oriënterend bodemonderzoek heeft tot doel uit te maken of er duidelijke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het OBO houdt een historisch onderzoek in en een beperkte monsterneming.

Bodemsaneringsproject (BSP): In het bodemsaneringsproject wordt vastgelegd hoe de bodemsanering zal worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de best beschikbare technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet onredelijk is in verhouding tot het te bereiken resultaat (volgens het BATNEEC-principe, wat staat voor Best Available Technique Not Entailing Excessive Cost).

Bodemsaneringswerken (BSW): De bodemsaneringswerken kunnen worden uitgevoerd nadat de overheid het bodemsaneringsproject of het beperkte bodemsaneringsproject conform verklaarde. Tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken moet rekening worden gehouden met de voorwaarden opgenomen in het conformiteitsattest. De bodemsaneringswerken moeten worden uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige.

Civieltechnische werken: De saneringstechniek die bij vervuiling door vloeibare brandstoffen wordt toegepast, bestaat erin om de vervuilde grond af te graven tot op het waterniveau en de drijflaag van minerale olie weg te nemen.

In-situsanering: In-situsanering bestaat erin om filters en leidingen te plaatsen op de site om het water en/of de grond verder te zuiveren via een pompsysteem.

Nazorg: Soms zal het uitvoeren van bepaalde maatregelen tot bewaking, controle en eventueel herstel, kortom nazorg, nodig zijn. De maatregelen die in het kader van deze nazorg moeten worden genomen, zijn opgenomen in de eindverklaring. Deze maatregelen omvatten bijvoorbeeld een periodieke controle en onderhoud van de aangebrachte isolatie, een controle van de kwaliteit van het vaste deel van de aarde en/of het grondwater en een controle van opgelegde beperkingen.